วันที่
ชื่อเรื่อง
19  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุ อปุกรณ์ ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ประสบปัญหา ผู้สูงอายุ ตำบลพันชนะ จำนวน 2 หลัง (หมู่ที่ 6,8) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2567
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร SHARP AR-5520 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2567
จ้างซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 417-54-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายชัยวุฒิ ถึงบ้านนายณรงค์ (บ้านดอน หมู่ที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินผิวจราจรหินคลุก จากบ่อนายสงวน เชิงขุนทด เชื่อมตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา (บ้านพันชนะ หมู่ที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก จากบ้านนายประสิทธิ์ เจิมขุนทด ถึงไร่นางสมหมาย ชวยขุนทด (บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ ๘) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายสังวาลย์ สายจันทร์ ไปถึงหน้าวัดป่าพันชนะ (บ้านมาบกระสัง หมู่ที่ ๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์กฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต. พันชนะ เกมส์ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายชลอ กุมขุนทด ถึงบ้านนางถนอม เตินขุนทด (บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ ๘) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์ รถอีแต๋น ๔ ล้อ กระเช้าเครน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง