วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษ A4 กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2566
จ้างติดตั้งรางระบายน้ำ เสริมเหล็กหลังคา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ธงชาติ สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2566
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม(ตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ รถยนต์ส่วนราชการ ทะเบียน กท ๘๗๐๒ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๖ บ้านโนนสง่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2566
จ้างเหมาเดินสายไฟฟ้าเข้ามิเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง