วันที่
ชื่อเรื่อง
29  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง