วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ส.ค. 2566
จ้างเหมาเพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายบ้านหนองพลวง ถึงสายสุดเขตเชื่อมบ้านใหม่แสนสุข ตำบลกุดพิมาน หมู่ที่ 3 ตำบลพันชนะ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพืนที่ไม่น้อยกว่า ๓,๔๔๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ อำเภอด่าน
24  ส.ค. 2566
ซื้อค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2566
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์ กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ A4 และกระดาษ A3 กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุกจากปากทางหนองมะค่า ไปวังโป่ง (บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ ๘) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2566
จ้างทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายทวี เทศอมร ถึงทางแยกบ้านนายเจริญ เบิกขุนทด (บ้านวะระเวียง หมู่ที่ ๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง