วันที่
ชื่อเรื่อง
14  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์หมายเลข ๔๑๖-๖๓-๐๐๘๙ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับประมวลผล กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2566
จ้างจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ ในรูปแบบปฏิทิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักปลัด ทะเบียนครุภัณฑ์หมายเลข 416-60-0062 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก จากทางแยกไร่นางอมรรัตน์ ถึงบ้านวะระเวียง (บ้านหนองพลวง หมู่ที่ ๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2566
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ต.ค. 2566
จ้างเหมาประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2566
จ้างเหมาประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาบริการรถรับ - ส่ง นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ ประจำเดือน ตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2566
จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง