วันที่
ชื่อเรื่อง
23  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาขยายเขตน้ำประปาบ้านพักข้าราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินผิวจราจรหินคลุก จากไร่นางเสมอ อ้วนคำ ถึงไร่นางพรม เมาะจัตุรัส (บ้านโนนสง่าสามัคคี หมู่ที่ 11) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๖ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตภายใน ๑ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ) กองสวัสดิการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส บริเวณนานายสิงห์ทอง กินขุนทด (บ้านมาบกราด หมู่ที่ ๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2566
จ้างจ้างซ่อมห้องน้ำของสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายพิศาลถึงบึงปอก บ้านพันชนะ หมู่ที่ 1 ตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12  มิ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ) กองสวัสดิการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง