วันที่
ชื่อเรื่อง
7  มี.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายสังวาลย์ สายจันทร์ ไปถึงหน้าวัดป่าพันชนะ (บ้านมาบกระสัง หมู่ที่ ๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์กฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต. พันชนะ เกมส์ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายชลอ กุมขุนทด ถึงบ้านนางถนอม เตินขุนทด (บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ ๘) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์ รถอีแต๋น ๔ ล้อ กระเช้าเครน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2567
จ้างเหมารถ ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้ความรู้แก่ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ ผู้นำชุมชนและประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะ
29  ก.พ. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ และนม ยูเอชที ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (ประจำเดือน มีนาคม 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2567
ซื้อน้ำยาฉีดพ่นหมอกควัน ตามโครงการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและโรคระบาดในพื้นที่ ตำบลพันชนะ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก จากบ้านนายอุทัย เชาว์ขุนทด ถึงบ้านวะระเวียง (บ้านโป่งกระสัง หมู่ที่ 7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนายทองพูน พรมวิโรจน์ ถึง บ้านนายทอง กิ่งค้างพลู (บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 6) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง