วันที่
ชื่อเรื่อง
6  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องพ่นหมอกควัน (กองสวัสดิการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ประจำปี 2566 (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายพิศาลถึงบึงปอก บ้านพันชนะ หมู่ที่ 1 ตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31  พ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการพนักงานประจำบรรทุกน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
จ้างถนนจราจรหินคลุก จากบ้านดอน หมู่ที่ 2 ตำบลพันชนะ เชื่อระหว่างบ้านถนนหักใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลกุดพิมาน (หมู่ที่ 2 บ้านดอน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ และ นม ยูเอชที ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (เดือน มิถุนายน - กันยายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2566
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายพิศาลถึงบึงปอก บ้านพันชนะ หมู่ที่ 1 ตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
24  พ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างหลังคาคลุมสนามฟุตซอลบ้านพลกรังน้อย (บ้านพลกรังน้อย หมู่ที่ 10) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนยกระดับคันดินผิวจราจรหินคลุก จากบ่อนายสงวน เชิงขุนทด เชื่อมตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา (บ้านพันชนะ หมู่ที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง