วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องตบดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2566
จ้างเหมาติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตภายใน ๑ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายบ้านหนองพลวง ถึงสายสุดเขตเชื่อมบ้านใหม่แสนสุข ตำบลกุดพิมาน หมู่ที่ 3 ตำบลพันชนะ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพืนที่ไม่น้อยกว่า ๓,๔๔๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จ
30  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายพิศาลถึงบึงปอก บ้านพันชนะ หมู่ที่ 1 ตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมทางระบายน้ำ Box culvert อ่างเก็บน้ำบ้านโป่งกระสัง (หมู่ที่ 7 บ้านโป่งกระสัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาบริการพนักงานประจำบรรทุกน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาขยายเขตน้ำประปาบ้านพักข้าราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินผิวจราจรหินคลุก จากไร่นางเสมอ อ้วนคำ ถึงไร่นางพรม เมาะจัตุรัส (บ้านโนนสง่าสามัคคี หมู่ที่ 11) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๖ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง