หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.punchana.go.th
 
 แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ อ่างเก็บน้ำบ้านโนนสง่า

อ่างเก็บน้ำบ้านโนนสง่า

ณ  บ้านโนนสง่าสามัคคี ตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา

    

 

   

 

  1. โครงการขุดลอกขยายอ่างเก็บน้ำบ้านโนนสง่า  ชื่อแหล่งน้ำ  อ่างเก็บน้ำบ้านโนนสง่า    .

          หมู่ที่ /ชุมชน   11     หมู่บ้าน/ชุมชน   บ้านโนนสง่าสามัคคี  . 

          ตำบล พันชนะ  อำเภอ ด่านขุนทด  จังหวัด  นครราชสีมา

          แบบมาตรฐานที่ใช้ แบบมาตรฐานขุดแหล่งน้ำ        

          ปริมาณงาน ขุดขยายอ่างน้ำโนนสง่า มีปริมาตรไม่น้อยกว่า 133,375 ลบ.ม.

          พิกัด  N:  0793752         

                  E:   1684868                  

          1.1 ลักษณะของโครงการ

                   ( /  ) ถ่ายโอนจากกรมชลประทาน (พัฒนาแหล่งน้ำที่มีอยู่เต็ม)                  

          1.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบ  องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ

                อำเภอ  ด่านขุนทด   จังหวัด  นครราชสีมา

          1.3 งบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 6,287,000 บาท

           (ระบุงบประมาณไม่น้อยกว่า 50,000 บาท และต่ำกว่า 10 ล้านบาท)

          1.4 รายได้ (ไม่รวมเงินอุดหนุน) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  35,000,000 บาท

          1.5 ระยะเวลาดำเนินการ  90 วัน  เริ่มต้น เดือน/ปี  2562  สิ้นสุด  เดือน/ปี 2562

          1.6  ผู้ประสานงานโครงการ  นายจเร  เสขุนทด  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ โทรศัพท์  086-2648325

2. ข้อมูลโครงการ

          2.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ

          เพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำ เพราะเป็นที่ตั้งของประปาขนาดใหญ่ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ ซึ่งจ่ายน้ำให้กับ หมู่ที่ 11, 6, 8, 7, 9, 10 ซึ่งมีประชากรผู้ใช้น้ำไม่น้อยกว่า 3,500 คน และเป็นแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการทำการเกษตร

          2.2  หลักการและเหตุผลของโครงการ

          เนื่องจากแหล่งน้ำมีขนาดเล็ก น้ำไม่พอใช้จำเป็นต้องขยายพื้นที่เก็บน้ำ      

          2.3  ที่มาของโครงการ  (ระบุปัญหา ความต้องการ หรือความจำเป็น)

          อ่างเก็บน้ำบ้านโนนสง่าเป็นที่ตั้งของประปาขนาดใหญ่ ซึ่งจ่ายน้ำให้กับ 6 หมู่บ้าน ทั้งยังเป็นแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร   

          2.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (ให้ระบุหมู่บ้านที่ได้รับประโยชน์ /จำนวนคน/จำนวนครัวเรือน

          ชาวบ้านตำบลพันชนะ หมู่ที่ 11, 6, 8, 7, 9, 10 ประชาชนได้รับประโยชน์  664  ครัวเรือน  จำนวนคน  2,186  คน

          2.5 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

          - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ประชาชนได้รับประโยชน์  664  ครัวเรือน  จำนวนคน  2,186  คน

          - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ             -                                                              

          โปรดระบุ กว้าง   6.00   เมตร  ยาว  1,950   เมตร  หนา            0.05  เมตร

          หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า           -         ตารางเมตร  ไหล่ทางข้างละ    -         เมตร

          (กรณีทำโครงการเป็นช่วงให้พิมพ์เนื้องาน จำนวน  -   ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า      -           ตารางเมตร

          พร้อมระบุข้อมูลพิกัด จุดเริ่มต้นโครงการ  15.282843 N, 101.671159E                 และจุดสิ้นสุดโครงการ   15.271753 N, 101.687578E       

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 132401 คน ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน