หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.punchana.go.th
 
 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  9 มิ.ย. 2566    กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 12
  15 พ.ค. 2566    ประกาศ ก.ท.จ.นม.เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศลบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (แบับที่ 2)พ.ศ.2566 11
  8 พ.ค. 2566    ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา 9
  26 ม.ค. 2566    คู่มือประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2566 19
  3 ต.ค. 2565    ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ.2558 11
  3 ต.ค. 2565    หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนและลงโทษทางวินัย 10
  3 ต.ค. 2565    หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ออกจากราชการ พ.ศ.2558 16
  3 ต.ค. 2565    ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนและการลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2562 9
  3 ต.ค. 2565    คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง 19
  3 ต.ค. 2565    คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง 18

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 3533458 คน ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน