หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.punchana.go.th
 
 หัวหน้าส่วนราชการ
 
 

 


   
  นายสมส่วน  ดุมขุนทด  
 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ
โทร. 089-5819127

 
   
  นายวิทิต  โสภา  
 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ

โทร. 081-9763395

 

นายวิทิต  โสภา นายยอด ปัญญาพร

นายสมส่วน  ดุมขุนทด

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด

โทร. 081-9763395

ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร. 064-4578168

 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ 
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร. 089-5819127

นางสาวบูชิตา เนียมเกิด นางอริญาพร ขยัน  นายสมส่วน  ดุมขุนทด

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

โทร. 085-7775049

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

โทร. 093-1863291

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ 
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โทร. 089-5819127

 

 

 

 

   
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 3376697 คน ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน