หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.punchana.go.th
 
 หัวหน้าส่วนราชการ
 
   

 


   
  นายสมส่วน  ดุมขุนทด  
 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ

 
   
  นายวิทิต  โสภา  
 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ

 

นายอาวุธ สงนอก นายยอด ปัญญาพร นางเขมอัมพร  โนมขุนทด
หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการการกองช่าง  ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวบูชิตา เนียมเกิด นางอริญาพร ขยัน  นายกฤษณะ จันทร
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 (นักกบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

 

 

 

   
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 24485 คน ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน