หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.punchana.go.th
 
 หัวหน้าส่วนราชการ
 
   

 


   
  นายสมส่วน  ดุมขุนทด  
 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ

 
   
  นายวิทิต  โสภา  
 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ

 

นายอาวุธ สงนอก นายยอด ปัญญาพร

นายสมส่วน  ดุมขุนทด

หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองช่าง

 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ 
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวบูชิตา เนียมเกิด นางอริญาพร ขยัน  นายสมส่วน  ดุมขุนทด
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ 
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

 

 

 

   
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 132397 คน ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน