หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.punchana.go.th
 
 สภา อบต.

นายอุดม  สร้อยแสงพันธ์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายปล้อง  กินขุนทด นายสมส่วน  ดุมมขุนทด
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายอุดม  สร้อยแสงพันธ์  นายสมิง  สำราญพันธ์ นายธนากร  แฉขุนทด นายสมชาย  ศรีแสง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 2
นายบุญญฤทธิ์  โชขุนทด นางอรองค์  ช่วยณรงค์ นายพงศกร  พาขุนทด นายมนตรี  เกวขุนทด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 3 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 4
นายปล้อง  กินขุนทด  นายสมชาย  เพียรขุนทด นายสมพงษ์  กิ่งค้างพลู นายเริ่ม  แกมสูงเนิน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 5 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 6
นายต้น  เสขุนทด นายนิพัทน์  มายขุนทด นางอภัสสร  ผ่องใส นางกองแก้ว  หาญณรงค์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 7 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 8
นายโชติชนิต  หมื่นนาค  นายสมหวัง ไชยพิบูรณ์ นายพล  แสงวน น.ส.วิไลวรรณ  โปยขุนทด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 9 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 10
   
นางวงเดือน  พบขุนทด นางระเบียบ  ลาดนอก    
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 11  
       
       
   
       
       
   
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 132343 คน ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน