หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.punchana.go.th
 
 สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไป

1.  ด้านกายภาพ

     1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ  ตั้งอยู่  เลขที่  ๙๙  ถนน  กำลังเอก  หมู่ที่  ๓  บ้านหนองพลวง          ตำบลพันชนะ  อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

     ตำบลพันชนะเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา  ห่างจากจังหวัดนครราชสีมา  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ระยะทาง  ๖๗  กิโลเมตร  ห่างจากอำเภอด่านขุนทด  ประมาณ  ๑๑  กิโลเมตร  ห่างจากกรุงเทพมหานคร  ๒๖๔  กิโลเมตร  มีขนาดพื้นที่ประมาณ  ๘๙.๒๗๗ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๕๖,๔๗๕ ไร่  และมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ ดังนี้ คือ

     ทิศเหนือ         ติดต่อกับ ตำบลหนองกราด และตำบลกุดพิมาน

          ทิศใต้             ติดต่อกับ ตำบลบ้านเก่า

          ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ ด่านขุนทดและตำบลหนองบัวตะเกียด

          ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ อำเภอเทพารักษ์

1.2  ลักษณะภูมิประเทศ

  ลักษณะพื้นที่ของตำบลพันชนะ  เป็นพื้นที่ราบ  ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทรายและมีความเค็มของดินสูง  และเป็นปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไข แนะแนวทางให้เกษตรกรปลูกพืชที่เหมาะกับสภาพดินแทนที่จะปลูกพืชซ้ำ ๆ กัน        เป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาดินเสื่อมสภาพ  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทำไร่ เช่น  ไร่มันสำปะหลัง  ไร่อ้อย  ไร่ข้าวโพด  เป็นต้น  และเป็นที่นาบางส่วน 

          1.3  ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังนี้

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศร้อนและแห้งแล้ง  แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บ้างครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง ๓๕ – ๓๙.๙ องศาเซลเซียส  ร้อนจัด           มีอุณหภูมิประมาณ  ๔๐  องศาเซลเซียสขึ้นไป

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม  แต่อาจเกิด“ช่วงฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ ๑ – ๒ สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีปริมาณฝนน้อยนานนับเดือน ในเดือนกรกฎาคม   มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ  1๐๐  มิลลิเมตร 

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนานราว ๑-๒ สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด  ประมาณ  ๑๕ องศา 

1.4  ลักษณะของดิน

                   ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย  ประมาณ  ๗๕% ดินลูกรังประมาณ ๑๕ % ลักษณะดินในพื้นที่เป็นดินเหนียวประมาณ ๑๐ % 

๒. ด้านการเมือง/การปกครอง       

2.1 เขตการปกครอง

เขตปกครอง  ตำบลพันชนะ  แบ่งการปกครองออกเป็น  ๑๑  หมู่บ้าน  ดังนี้คือ

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน

สมาชิก อบต.

บ้านพันชนะ

นายสมชาย  กายสิทธิ์

นายอุดม  สร้อยแสงพันธ์

นายสมิง  สำราญพันธ์

บ้านดอน

นายสมอ  พืบขุนทด

นายธนากร  แฉขุนทด

นายสมชาย  ศรีแสง

บ้านหนองพลวง

นายประสิทธิ์  กุบขุนทด

นายบุญญฤทธิ์  โชขุนทด

นางอรองค์  ช่วยณรงค์

บ้านมาบกราด

นายทองย้อย  ชับขุนทด

นายพงศกร  พาขุนทด

นายมนตรี  เกวขุนทด

บ้านมาบกระสัง

นายประกอบ ทรงจันทึก (กำนัน)

นายปล้อง  กินขุนทด

นายสมชาย  เพียรขุนทด

บ้านโนนสง่า

นายอำนวย  ดีมะลัง

นายสมพงษ์  กิ่งค้างพลู

นายเริ่ม  แกมสูงเนิน

บ้านโป่งกระสัง

นายประภาส  เทิ่งขุนทด

นายต้น  เสขุนทด

นายนิพัทน์  มายขุนทด

บ้านหนองมะค่า

นายชลอ  กุมขุนทด

นางอภัสสร  ผ่องใส

นางกองแก้ว  หาญณรงค์

บ้านวะระเวียง

นายเดช  กะสันเทียะ

นายโชติชนิต  หมื่นนาค

นายสมหวัง ไชยพิบูรณ์

๑๐

บ้านพลกรังน้อย

นายอำนวย  ถมพลกรัง

นายพล  แสงวน

น.ส.วิไลวรรณ  โปยขุนทด

๑๑

บ้านโนนสง่าสามัคคี

นายไพโรจน์  อินศร

นางวงเดือน  พบขุนทด

นางระเบียบ  ลาดนอก

๒.๒ การเลือกตั้ง

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งครั้งล่าสุด (ข้อมูลเมื่อวันที่  ๑2  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕6) 

                   -  จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ 4,647     คน

-  จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 3,633  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๗8.18 

                   -  จำนวนบัตรดี 3,547  ใบ คิดเป็นร้อยละ 97.63

                   -  จำนวนบัตรเสีย 65 ใบ คิดเป็นร้อยละ 1.79

                   -  จำนวนบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 21 ใบ คิดเป็นร้อยละ 0.58

๓. ประชากร

          ๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

ตารางแสดงจำนวนประชากรจำแนกตามหมู่บ้าน

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนครัวเรือน

จำนวนประชากร

ชาย

หญิง

รวม

พันชนะ

287

393

400

793

ดอน

267

403

431

834

หนองพลวง

322

551

540

1,091

มาบกราด

252

443

427

870

มาบกระสัง

140

245

224

469

โนนสง่า

189

325

315

640

โป่งกระสัง

154

226

254

480

หนองมะค่า

107

144

152

296

วะระเวียง

81

163

170

333

๑๐

พลกรังน้อย

54

111

86

197

๑๑

โนนสง่าสามัคคี

122

233

242

475

รวม

1,975

3,237

3,241

6,478

***หมายเหตุ  ข้อมูลจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ สำนักทะเบียนอำเภอด่านขุนทด ณ เดือนพฤษภาคม .พ.ศ.2562

๓.๒ ช่วงอายุและจำนวนประชากร

รายการ

ชาย

หญิง

รวม

จำนวนประชากรอายุต่ำกว่า 18 ปี

767

748

1,515

จำนวนประชากรอายุ 18-60 ปี

2,015

1,973

3,988

จำนวนประชากรอายุมากกว่า 60 ปี

456

519

975

รวม

3,238

3,240

6,478

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 132351 คน ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน