หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.punchana.go.th
 
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  4 ม.ค. 2566    ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ พ.ศ.2566 0
  4 ม.ค. 2566    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ นโยบายคุณธรรมจริยธรรม ของพันกงานส่วนตำบล ประจำปรงบประมาณ พ.ศ.2566 0
  4 ม.ค. 2566    ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ พ.ศ.2566 0
  4 ม.ค. 2566    ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ พ.ศ.2566 0
  4 ม.ค. 2566    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ เรื่องการกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ ประจำปี 2566 0
  4 ม.ค. 2566    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ เรื่องการกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ ประจำปี 2566 0
  23 ก.ย. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโป่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ (พ.ศ.2566-2570) 0
  23 ก.ย. 2565    แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566 - 2570 1
  25 เม.ย. 2565    คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ 38
  8 เม.ย. 2565    รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2565(รอบ 6 เดือน) 38

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 3470273 คน ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน