หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.punchana.go.th
 
 สภาพทางเศรษฐกิจ

ระบบเศรษฐกิจ

1. การเกษตร     

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  รองลงมาคือ  อาชีพรับจ้างและค้าขาย  การทำเกษตรกรรม  ได้แก่  การทำไร่ต่างๆ  เช่น ไร่มันสำปะหลัง ไร่อ้อย  ไร่ข้าวโพด

2. การประมง

   (ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะไม่มีการประมง)   

3. การปศุศัตว์

-  เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น  การเลี้ยงไก่  เป็ด  โค  สุกร  กระบือ   ฯลฯ

4. การบริการ

มีร้านบริการทำผม เสริมสวย ในพื้นที่ มีอยู่ที่ หมู่ที่ 1,3,4และหมู่ที่ 6

มีรีสอร์ท  ในพื้นที่ จำนวน 1 แห่ง                           

มีโรงสีข้าวขนาดเล็ก ในพื้นที่ มีอยู่ที่หมู่ที่ 1,3,4และ หมู่ที่ 5 

5. การท่องเที่ยว

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะไม่มีแหล่งท่องเที่ยว  แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในชุมชน  เช่น ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช การจัดงานประเพณีต่างๆ 

6. อุตสาหกรรม

-  ลานมัน   จำนวน   6   แห่ง

-  ลานข้าวโพด จำนวน 5 แห่ง

                             (มีคนงานต่ำกว่า  ๑๐  คน  หรือมีทรัพย์สินถาวรที่เกิน  ๑  ล้านบาท)

7.การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

มีกลุ่มอาชีพ  จำนวน  3  กลุ่ม

                                    ๑. กลุ่มทอเสื่อกก

                                    ๒. กลุ่มพริกแกง

                                    3.  กลุ่มพวงหรีดดอกไม้จันทน์

8. แรงงาน

        ประชากรของตำบลพันชนะผู้ที่ประกอบอาชีพรับจ้าง ส่วนใหญ่จะไปทำงานในโรงงานต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในตัวอำเภอด่านขุนทด เขตอุตสาหกรรมสุรนารีในอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  อีกส่วนใหญ่จะเข้าไปทำงานในกรุงเทพมหานคร  และตามจังหวัดที่เป็นเขตอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น  จังหวัดสมุทรปราการ  สมุทรสาคร  ปทุมธานี  สระบุรี  เป็นต้น

 ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

1. การนับถือศาสนา

      ประชาชนในตำบลพันชนะ เป็นผู้นับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัด 8 แห่ง ที่พักสงฆ์  1  แห่ง

 

1.วัดพันชนะ                      2.วัดบ้านดอน

3.วัดหนองพลวง                 4.วัดมาบกราด

 5.วัดป่าพันชนะ                  6.วัดโนนสง่า

 7.วัดโป่งกระสัง                  8.วัดวะระเวียง

     9.ที่พักสงฆ์หนองมะค่า

2. ประเพณีและงานประจำปี

-  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่    เดือน   มกราคมทุกปี

-  ประเพณีสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสิน   วันที่ 28 ธันวาคมของทุกปี

-  ประเพณีวันสงกรานต์   เดือน     เมษายนของทุกปี

-  ประเพณีลอยกระทง ประมาณเดือน    ตุลาคม  พฤศจิกายน

-  ประเพณีวันเข้าพรรษา  ออกพรรษา  ประมาณเดือน  กรกฎาคม  ตุลาคม  พฤศจิกายน

3. ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น

  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  วิธีการทำเครื่องจักสานใช้สำหรับในครัวเรือนและวิธีการทอเสื่อจากต้นกก 

  ภาษาถิ่น  ส่วนมากร้อยละ ๙๐ % พูดภาษาอีสาน  

4. สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะได้ผลิตของใช้พื้นเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและเหลือเอาไว้จำหน่ายบ้าง ได้แก่  เสื่อที่ทอจากต้นกก  เครื่องจักรสานที่ทำจากไม้ไผ่    

ทรัพยากรธรรมชาติ

1. น้ำ  ที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ำที่ได้จากน้ำฝน

หมู่ที่ 1 บ้านพันชนะ  คลองลำเชียงไกร,คลองโพธิ์ เหมืองโนนคราม,เหมืองหินปูน,เหมืองลาว,หนองโนนกระเบื้อง,หนองใหญ่,สระวัดพันชนะ,สระโรงเรียนบ้านพันชนะ และบึงพันชนะ

หมู่ที่ 2 บ้านดอน  คลองลำเชียงไกร,สระน้ำโรงเรียนบ้านดอน ,สระวัดบ้านดอน

หมู่ที่ 3 บ้านหนองพลวง หนองตามมาตี,สระสี่เหลี่ยม,สระน้ำประปา,คลองหนองศาลเจ้าและคลองกะหาด

หมู่ที่ 4 บ้านมาบกราด บึงน้ำเค็ม,หนองน้ำเปรียง,สระที่สาธารณประโยชน์โคกหนองไม้ตาย

หมู่ที่ 5 บ้านมาบกระสัง สระวัดป่าพันชนะ

หมู่ที่ 6 บ้านโนนสง่า (ไม่มีแหล่งน้ำ)

หมู่ที่ 7 บ้านโป่งกระสัง คลองหนองศาลเจ้าและสระวัดโป่งกระสัง

หมู่ที่ 8 บ้านหนองมะค่า สระตะวันออกบ้าน ,สระกลางบ้านและสระวัด

หมู่ที่ 9 สระวัดวะระเวียง

หมู่ที่ 10 คลองหนองศาลเจ้า และสระหนองหมู

หมู่ที่ 11 บ้านโนนสง่าสามัคคี อ่างเก็บน้ำบ้านโนนสง่า,สระใหม่ ,คลองโป่งเป้ง ,คลองโกรกผักหวานและคลองโคกพรม

2. ป่าไม้ 

หมู่ที่ 1 บ้านพันชนะ ไม่มีป่าไม้ มีแต่ชาวบ้านปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้น  ผลัดใบ 

หมู่ที 2 บ้านดอน ที่สาธารณประโยชน์ป่าช้าผีน้อย,ป่าช้าผีใหญ่ ต้นไม้ยืนต้น ผลัดใบ

หมู่ที 3 บ้านหนองพลวง ป่าชุมชน ต้นไม้ยืนต้น ผลัดใบ

หมู่ที่ 4 บ้านมาบกราด ที่สาธารณประโยชน์โคกหนองไม้ตาย ต้นมเหสักข์-สยามินทร์ ,ยูคาลิปตัส และต้นไม้ยืนต้น ผลัดใบ

หมู่ที่ 5 บ้านมาบกระสัง ที่สาธารณประโยชน์ป่าช้าสนาม ต้นไม้ยืนต้นผลัดใบ

หมู่ที่ 6  บ้านโนนสง่า ไม่มีป่าไม้ มีแต่ชาวบ้านปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้น  ผลัดใบ 

หมู่ที่ 7 บ้านโป่งกระสังไม่มีป่าไม้ มีแต่ชาวบ้านปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้น  ผลัดใบ 

หมู่ที่ 8 บ้านหนองมะค่า ที่สาธารณประโยชน์ ต้นไม้ยืนต้น ผลัดใบ

หมู่ที่ 9 บ้านวะระเวียง ไม่มีป่าไม้ มีแต่ชาวบ้านปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้น  ผลัดใบ 

หมู่ที่ 10 บ้านพลกรังน้อย ไม่มีป่าไม้ มีแต่ชาวบ้านปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้น  ผลัดใบ 

หมู่ที่ 11 บ้านโนนสง่าสามัคคี ที่สาธารณประโยชน์ ต้นไม้ทั่วไป ผลัดใบ

3. ภูเขา  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะไม่มีภูเขา

4. คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ

ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะส่วนมากเป็นพื้นที่สำหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย  ร้านค้า  สถานประกอบการ  ตามลำดับ  และมีพื้นที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพื้นที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่  ก็ได้แก่  ดิน  น้ำ  ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ เนื่องจากว่าพื้นที่บางส่วนเป็นดินเค็ม  น้ำใต้ดินก็เค็ม  หรือไม่ก็เป็นน้ำกร่อย  ไม่สามารถที่จะนำน้ำจากใต้ดินมาใช้ในการอุปโภค-บริโภคได้ได้ ต้องอาศัยน้ำดิบจากแหล่งอื่น  และน้ำฝน น้ำในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ำใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 33411 คน ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน