หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.punchana.go.th
 
 ด้านการบริการพื้นฐาน

ระบบบริการพื้นฐาน

          ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะมีระบบบริการพื้นฐาน  ดังนี้

          1  การคมนาคมขนส่ง

                   ระบบคมนาคมขนส่งยังต้องมีการพัฒนาเส้นทางให้มีการสัญจรไปมาและสะดวกรวดเร็วขึ้น

หมู่ที่

ถนนลาดยางแอสฟัลส์

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

ทางลำลอง

1

2

-

3

4

-

5

-

6

-

7

8

9

-

10

11

๒ การไฟฟ้า

การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะมีจำกัด องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะจึงไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมทุกพื้นที่  การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพื่อที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่  และวิธีการที่จะดำเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับหมู่บ้าน  

๓ การประปา

หมู่ที่

ประปาส่วนภูมิภาค

ประปาหมู่บ้าน

1

2

3

-

4

5

6

-

7

-

8

-

9

-

10

-

11

-

  องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ มีกิจการประปาที่ถ่ายโอนให้หมู่บ้านดูแล 2 แห่งคือ หมู่ที่ 1 บ้านพันชนะ และหมู่ที่ 11 บ้านโนนสง่าสามัคคี

๔ โทรศัพท์

ปัจจุบันทุกหมู่บ้าน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่

5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

                   (ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะไม่มีไปรษณีย์ฯ

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 3464732 คน ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน