หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.punchana.go.th
 
 สภาพทางสังคม

 สภาพทางสังคม

1 การศึกษา

จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีเต็ม ร้อยละ 100  อ่าน  เขียนภาษาไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้  เด็กอายุ  ๖ – ๑๔  ปี  ร้อยละ  ๑๐๐ ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  หรือเทียบเท่า และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงานทำ ร้อยละ  60  ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  ปัญหาคือ  ยังไม่สามารถที่จะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้  การแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบล  ได้จัดกิจกรรมให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  การสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน ในกับทางโรงเรียนในเขตพื้นที่ และร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ กับทางโรงเรียน 

การศึกษา   ข้อมูล  ณ  เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564 

สังกัด

สพฐ.

อบต.พันชนะ

๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ  

          - จำนวนนักเรียน

๒. โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพื้นที่ อบต.พันชนะ

    ๒.๑  โรงเรียนบ้านดอน

          -  จำนวนนักเรียน  

    ๒.๒  โรงเรียนบ้านพันชนะ

          -  จำนวนนักเรียน

    ๒.3  โรงเรียนบ้านหนองพลวง

          -  จำนวนนักเรียน

    ๒.4  โรงเรียนบ้านมาบกราด

          -  จำนวนนักเรียน

    ๒.5  โรงเรียนบ้านโป่งกระสัง

          -  จำนวนนักเรียน

    ๒.6  โรงเรียนบ้านโนนสง่า

          -  จำนวนนักเรียน

 

 

    6      แห่ง

 

             คน

 

             คน

 

             คน

         

             คน

        

            คน

 

             คน

๑    แห่ง

      คน

2 สาธารณสุข

จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรองสุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน  ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน  โรคเอดส์  โรคไข้เลือดออก  มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอื่นๆ อีกมาก ปัญหาคือประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจำปี  การแก้ไขปัญหา คือ องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะและหน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพันชนะ ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้หมู่บ้านเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง  ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  แต่ต้องเป็นการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี  สำหรับเด็กแรกเกิด - ๖  ปี  ผู้ปกครองสามารถเลี้ยงดูตรงตามเกณฑ์ มีบางครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ  การใช้ยาเพื่อบำบัดอาการเจ็บป่วยที่ไม่เหมาะสม  การออกกำลังกายยังไม่สม่ำเสมอ  และประชากรส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ  ปัญหาเหล่านี้องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะพยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไข  โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล   พันชนะ  จัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพันชนะ ตั้งอยู่ที่ หมู่ ๑ บ้านพันชนะ ไว้ให้บริการด้านการตรวจรักษาโรคภัยไข้เจ็บที่ไม่หนักหนาสาหัสมากนัก เช่น  การปฐมพยาบาลเบื้องต้น  นอกจากนี้ยังบริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัว  การให้วัคซีนป้องกันโรคต่าง ๆ กับเด็ก ส่วนโรคหรือบาดแผลรุนแรงประชาชนจะไปรับการรักษายังโรงพยาบาลด่านขุนทด  ซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลด่านขุนทด  หรือโรงพยาบาลที่ตั้งอยู่ภายในตัวจังหวัดนครราชสีมา    

3 อาชญากรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน  ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ ก็ได้ดำเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว วิธีการแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะที่สามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด  คือการติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดที่เป็นที่สาธารณะ  ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางร่วมทางแยก รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน  แต่ปัญหาที่พบเป็นประจำคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก   การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความร่วมมือไปยังผู้นำ การขอกำลังจาก ตำรวจ  ผู้นำ  อปพร.  เพื่อระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุ่นแรง  แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้  ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝ่าย เป็นเรื่องที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอำนาจหน้าที่ที่สามารถดำเนินการได้             

4 ยาเสพติด

ปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ  พบว่าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะยังมีผู้ที่ติดยาเสพติดและผู้ค้ายาเสพติดอยู่ การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะสามารถทำได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอำนาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอำเภอหรือตำรวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด  

 

5. ระบบบริการพื้นฐาน

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะมีระบบบริการพื้นฐาน  ดังนี้

5.1  การคมนาคมขนส่ง

ระบบคมนาคมขนส่งยังต้องมีการพัฒนาเส้นทางให้มีการสัญจรไปมาและสะดวกรวดเร็วขึ้น

หมู่ที่

ถนนลาดยางแอสฟัลส์

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

ทางลำลอง

1

2

-

3

4

-

5

-

6

-

7

8

9

-

10

11

 

5.2 การไฟฟ้า

การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะมีจำกัด องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะจึงไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมทุกพื้นที่  การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพื่อที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่  และวิธีการที่จะดำเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับหมู่บ้าน  

5.3 การประปา

หมู่ที่

ประปาส่วนภูมิภาค

ประปาหมู่บ้าน

1

2

3

-

4

5

6

-

7

-

8

-

9

-

10

-

11

-

  องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ มีกิจการประปาที่ถ่ายโอนให้หมู่บ้านดูแล 2 แห่งคือ หมู่ที่ 1 บ้านพันชนะ และหมู่ที่ 11 บ้านโนนสง่าสามัคคี

5.4 โทรศัพท์

ปัจจุบันทุกหมู่บ้าน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่

5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

(ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะไม่มีไปรษณีย์ฯ)

 ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

1 การนับถือศาสนา

ประชาชนในตำบลพันชนะ เป็นผู้นับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัด 8 แห่ง ที่พักสงฆ์  1  แห่ง

  1.  วัดพันชนะ      ๒. วัดบ้านดอน
  1.  วัดหนองพลวง   ๔. วัดมาบกราด
  1.  วัดป่าพันชนะ    ๖. วัดโนนสง่า
  1.  วัดโป่งกระสัง       ๘. วัดวะระเวียง

๙.  ที่พักสงฆ์หนองมะค่า

2 ประเพณีและงานประจำปี

-  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ เดือน มกราคมทุกปี

-  ประเพณีสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสิน วันที่ 28 ธันวาคมของทุกปี

-  ประเพณีวันสงกรานต์ เดือน เมษายนของทุกปี

-  ประเพณีลอยกระทง ประมาณเดือน ตุลาคม  พฤศจิกายน

-  ประเพณีวันเข้าพรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดือน  กรกฎาคม  ตุลาคม  พฤศจิกายน

3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น

ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  วิธีการทำเครื่องจักสานใช้สำหรับในครัวเรือนและวิธีการทอเสื่อจากต้นกก  

ภาษาถิ่น  ส่วนมากร้อยละ ๙๐ % พูดภาษาอีสาน   

4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะได้ผลิตของใช้พื้นเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและเหลือเอาไว้จำหน่ายบ้าง ได้แก่  เสื่อที่ทอจากต้นกก  เครื่องจักรสานที่ทำจากไม้ไผ่     

 ทรัพยากรธรรมชาติ

1 น้ำ  ที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ำที่ได้จากน้ำฝน

หมู่ที่ 1 บ้านพันชนะ  คลองลำเชียงไกร,คลองโพธิ์ เหมืองโนนคราม,เหมืองหินปูน,เหมืองลาว,หนองโนนกระเบื้อง,หนองใหญ่,สระวัดพันชนะ,สระโรงเรียนบ้านพันชนะ และบึงพันชนะ

หมู่ที่ 2 บ้านดอน  คลองลำเชียงไกร,สระน้ำโรงเรียนบ้านดอน ,สระวัดบ้านดอน

หมู่ที่ 3 บ้านหนองพลวง หนองตามมาตี,สระสี่เหลี่ยม,สระน้ำประปา,คลองหนองศาลเจ้าและคลองกะหาด

หมู่ที่ 4 บ้านมาบกราด บึงน้ำเค็ม,หนองน้ำเปรียง,สระที่สาธารณประโยชน์โคกหนองไม้ตาย

หมู่ที่ 5 บ้านมาบกระสัง สระวัดป่าพันชนะ

หมู่ที่ 6 บ้านโนนสง่า (ไม่มีแหล่งน้ำ)

หมู่ที่ 7 บ้านโป่งกระสัง คลองหนองศาลเจ้าและสระวัดโป่งกระสัง

หมู่ที่ 8 บ้านหนองมะค่า สระตะวันออกบ้าน ,สระกลางบ้านและสระวัด

หมู่ที่ 9 สระวัดวะระเวียง

หมู่ที่ 10 คลองหนองศาลเจ้า และสระหนองหมู

หมู่ที่ 11 บ้านโนนสง่าสามัคคี อ่างเก็บน้ำบ้านโนนสง่า,สระใหม่ ,คลองโป่งเป้ง ,คลองโกรกผักหวานและคลองโคกพรม

2 ป่าไม้  

หมู่ที่ 1 บ้านพันชนะ ไม่มีป่าไม้ มีแต่ชาวบ้านปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้น  ผลัดใบ  

หมู่ที 2 บ้านดอน ที่สาธารณประโยชน์ป่าช้าผีน้อย,ป่าช้าผีใหญ่ ต้นไม้ยืนต้น ผลัดใบ

หมู่ที 3 บ้านหนองพลวง ป่าชุมชน ต้นไม้ยืนต้น ผลัดใบ

หมู่ที่ 4 บ้านมาบกราด ที่สาธารณประโยชน์โคกหนองไม้ตาย ต้นมเหสักข์-สยามินทร์ ,ยูคาลิปตัส และต้นไม้ยืนต้น ผลัดใบ

หมู่ที่ 5 บ้านมาบกระสัง ที่สาธารณประโยชน์ป่าช้าสนาม ต้นไม้ยืนต้นผลัดใบ

หมู่ที่ 6  บ้านโนนสง่า ไม่มีป่าไม้ มีแต่ชาวบ้านปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้น  ผลัดใบ  

หมู่ที่ 7 บ้านโป่งกระสังไม่มีป่าไม้ มีแต่ชาวบ้านปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้น  ผลัดใบ  

หมู่ที่ 8 บ้านหนองมะค่า ที่สาธารณประโยชน์ ต้นไม้ยืนต้น ผลัดใบ

หมู่ที่ 9 บ้านวะระเวียง ไม่มีป่าไม้ มีแต่ชาวบ้านปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้น  ผลัดใบ  

หมู่ที่ 10 บ้านพลกรังน้อย ไม่มีป่าไม้ มีแต่ชาวบ้านปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้น  ผลัดใบ  

หมู่ที่ 11 บ้านโนนสง่าสามัคคี ที่สาธารณประโยชน์ ต้นไม้ทั่วไป ผลัดใบ

3 ภูเขา  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะไม่มีภูเขา

4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ

ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะส่วนมากเป็นพื้นที่สำหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย  ร้านค้า  สถานประกอบการ  ตามลำดับ  และมีพื้นที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพื้นที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่  ก็ได้แก่  ดิน  น้ำ  ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ เนื่องจากว่าพื้นที่บางส่วนเป็นดินเค็ม  น้ำใต้ดินก็เค็ม  หรือไม่ก็เป็นน้ำกร่อย  ไม่สามารถที่จะนำน้ำจากใต้ดินมาใช้ในการอุปโภค-บริโภคได้ได้ ต้องอาศัยน้ำดิบจากแหล่งอื่น  และน้ำฝน น้ำในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ำใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ  

 

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 3464774 คน ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน