นายจเร เสขุนทด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ เบอร์โทร 086-2648325


  หน้าแรก     ข้อมูลทั่วไป 

ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป  

 สภาพทั่วไป
องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ

ตำบลพันชนะเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ห่างจากจังหวัดนครราชสีมา ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะทาง 67 กิโลเมตร ห่างจากอำเภอด่านขุนทด ประมาณ 7 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานคร 264 กิโลเมตร มีขนาดพื้นที่ประมาณ 89.277 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 56,475 ไร่ และมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ ดังนี้ คือ
 
            ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลหนองกราด และตำบลกุดพิมาน
            ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลบ้านเก่า
            ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.ด่านขุนทดและตำบลหนองบัวตะเกียด
            ทิศตะวันตก ติดต่อกับ กิ่งอำเภอเทพารักษ์
             
     ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะพื้นที่ของตำบลพันชนะ เป็นพื้นที่ราบ ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทรายและมีความเค็มของดินสูง และเป็นปัญหาที่กำลังเร่งแก้ไขโดยกรมทรัพยากรธรรมาชาติและสิ่งแวดล้อมได้ประสานกับองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ แนะแนวทางให้เกษตรกรปลูกพืชที่เหมาะกับสภาพดินแทนที่จะปลูกพิชซ้ำ ๆ กัน เป็นเหตุให้เกิดปัญหาดินเสื่อมสภาพ และยังอยู่ในขั้นศึกษารายละเอียด พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทำไร่ เช่น ไร่มันสำปะหลัง ไร่อ้อย ไร่ข้าวโพด เป็นต้น และเป็นที่นาบางส่วน

       

     ลักษณะภูมิอากาศ

            ลักษณะทางภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู คือ

            - ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ กุมภาพันธ์ ถึง พฤษษภาคม
            - ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ พฤษภาคม ถึง ตุลาคม
            - ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ ตุลาคม ถึง กุมภาพันธ์

ปัญหาของตำบลเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ คือ ในฤดูฝนนั้นบางครั้งฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล หรือประสบภาวะฝนทิ้งช่วง ในบางปีฝนทิ้งช่วงนานจนทำให้ขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค และน้ำทางเกษตร อีกทั้งเกษตรกรไม่มีระบบชลประทานที่ดี และไม่มีน้ำพอเพียงจึงประสบปัญหาภัยแล้งแทบทุกปีและไม่สามารถานำน้ำใต้ดินมาใช้ประโยชน์ได้ เพราะเนื่องจากดินเค็มทำให้น้ำใต้ดินนั้นมีความเค็มมาก การทำการเกษตรของเกษตรกรนั้นทำได้เพียงรอน้ำฝนที่จะตกลงมาเท่านั้น คลองน้ำที่ไหลผ่านตำบลพันชนะ บริเวณ หมู่ 1 และหมู่ 2 คือ คลองลำเชียงไกรนั้นก็มีความตื้นเขินปีไหนที่ประสบปัญหาภัยแล้งก็ไม่สามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้ได้ และต้องอาศัยประตูน้ำที่อยู่ในตำบลบ้านเก่า หากทางตำบลบ้านเก่าไม่เปิดประตู น้ำก็ไม่สามารถไหลมายังตำบลพันชนะได้ นอกจากน้ำจะมีมากจนล้นท่อระบายน้ำของประตูน้ำ น้ำจึงจะไหลมาได้ และ แม้แต่น้ำที่นำมาใช้เป็นระบบประปาหมู่บ้านก็ยังมีความเค็มสูง
 
     ลักษณะการตั้งถิ่นฐาน

การตั้งถิ่นฐานของตำบลพันชนะ ส่วนใหญ่เป็นลักษณะการรวมกลุ่มโดยตั้งบ้านเรือนตามเส้นทางคมนาคมและใกล้แหล่งน้ำธรรมชาติ ส่วนพื้นที่เกษตรกรรมของชุมชนกกระจายตัวอยู่รอบๆ ชุมชนนั้น ซึ่งแบ่งได้เป็นดังนี้

1. ชุมชนที่เกาะกลุ่มอยู่ตามถนน รพช. เป็นชุมชนใหญ่และเป็นศูนย์กลางของตำบลมีวัด โรงเรียน สถานีอนามัย ศาลาประชาคม ศูนย์รวมการเกษตร ประปาหมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านพันชนะ , หมู่ที่ 2 บ้านดอน , หมู่ที่ 3 บ้านหนองพลวง, หมู่ที่ 4 บ้านมาบกราด , หมู่ที่ 5 บ้านมาบกระสัง , หมู่ที่ 8 บ้านหนองมะค่า ชุมชนต่าง ๆ ภายในตำบลพันชนะ มีความสัมพันธ์กันมากพอสมควรเพราะแต่ละหมู่บ้านมีถนนเชื่อมติดต่อกันแม้ว่าหลาย ๆ แห่ง จะทรุดโทรมมากแต่ก็ยังใช้การได้ ประชาชนไปมาหาสู่กันเป็นประจำ ในตำบลมีถนนสายหลักที่ใช้สัญจรและเป็นถนนลาดยางสายเดียวที่ผ่านตำบลพันชนะ คือ ถนนกำลังเอก

2. ชุมชนที่เกาะกลุ่มในพื้นที่เกษตรกรรม ได้แก่ หมู่ที่ 6 บ้านโนนสง่า, หมู่ที่ 7 บ้านโป่งกระสัง, หมู่ที่ 9 บ้านวะระเวียง, หมู่ที่ 10 บ้านพลกรังน้อย และหมู่ที่ 11 บ้านโนนสง่าสามัคคี เพราะไม่ได้อยู่ติดกับถนนสายหลักแต่ก็สามารถสัญจรไปมาหาสู่กันได้ เป็นพื้นที่เกษตรกรรมเพราะต่อกับพื้นที่ไร่ของชาวบ้าน

        

 
     เขตปกครอง
 
            ตำบลพันชนะ แบ่งการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน ดังนี้คือ
1. บ้านพันชนะ                 2. บ้านดอน
3. บ้านหนองพลวง            4. บ้านมาบกราด
5. บ้านมาบกระสัง             6. บ้านโนนสง่า
7. บ้านโป่งกระสัง             8. บ้านหนองมะค่า
9. บ้านวะระเวียง               10. บ้านพลกรังน้อย
11. บ้านโนนสง่าสมัคคี
 
     สภาพปัญหาและลู่ทางในการพัฒนาตำบล
 
    1.     ปัญหาภัยแล้ง
    2.     ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค
    3.     ปัญหาการขาดน้ำเพื่อการเกษตร
    4.     ปัญหาดินเค็ม
    5.     ปัญหาขาดโอกาสทางการศึกษา
    6.     ปัญหาการมีรายได้ไม่เพียงพอจากการประกอบอาชีพ
    7.     ปัญหาการคมนาคม ถนนหนทางไม่สะดวก
    8.     ปัญหาขาดที่จำหน่ายสินค้าและผลผลิตทางการเกษตร
    9.     ปัญหายาเสพติด การกีฬาและนันทนาการ
    10. ปัญหาขาดไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟฟ้าสาธารณะ
    11. ปัญหาการว่างงานหลังจากเสร็จสินฤดูเก็บเกี่ยว
    12. ปัญหาผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อเอดส์ และผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ฯลฯ
    13. ปัญหาขาดการสาธารณสุขภายในหมู่บ้าน
 
นายสมส่วน ดุมขุนทด เบอร์โทร 089-5819127
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เมษายน 2563
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 10 เมษายน 2563

ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.233.215.196
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,092,193ท่านต้องการให้อบต.พัฒนาด้านใด ?
โครงสร้างพื้นฐาน
คุณภาพชีวิต
เศรษฐกิจ
การศึกษา

 
องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ
99 หมู่ที่ 3 ตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210
Tel : 044-300-652 ต่อ 11-21, 044-300-639 ต่อ 11-21  Fax : 044-938-843. 044-300-652 ต่อ 22, 044-300-639 ต่อ22
Email : admin@punchana.go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.