หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.punchana.go.th
 
 สาส์นจากนายก อบต.

สารจาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ     
          พันชนะต้องเปลี่ยน เป็นคำมั่นสัญญาที่ผมได้ให้ไว้กับพ่อ แม่ พี่ น้อง ประชาชนชาวตำบลพันชนะ กระผมนายจเร  เสขุนทด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงของตำบลพันชนะไปในทางทิศที่ดีขึ้น กระผม คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภา พร้อมที่จะทำงานและขับเคลื่อนงานในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตามที่กระผมได้แสดงเจตนารมณ์และกำหนดนโยบายให้ไว้กับพี่น้องประชาชน โดยยึดนโยบายและแนวความคิดในการทำงานพัฒนาตำบลพันชนะอย่างครอบคลุมในทุกพื้นที่ทุกๆด้านโดยใช้หลัก “พันชนะ ต้องเปลี่ยนแปลง เชิงรุก เข้าถึงทุกชุมชน” พร้อมทั้งมีนโยบายเร่งด่วนที่สำคัญ ดังต่อไปนี้
          นโยบายเร่งด่วน
         1.จัดตั้งศูนย์บริการรับแจ้งเหตุ เพื่อให้การช่วยเหลือฉุกเฉินและรับเรื่องราวร้องเรียนต่างๆ ตลอด24 ชั่วโมง และสายด่วนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ
         2. จัดรับศูนย์ส่งกลับผู้ป่วยและดูแลผู้สูงอายุในการดินทางไปสถานพยาบาลในเขตอำเภอด่านขุนทด
         3. จัดตั้งศูนย์ป้องกันและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
         4. กำจัดวัชพืชและขุดลอกคูคลอง โดยดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร่งด่วนอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนในเขตตำบลพันชนะ
         5. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มองค์กร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) กลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ เด็กและเยาวชน รวมถึงส่งเสริมกลุ่มอาชีพ การสร้างงานสร้างรายได้ ให้แก่ประชาชนเป็นชุมชนที่เข้มแข็งยั่งยืน
           6. พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพ ทันสมัย ปลอดภัย มีสุขภาวะที่ดีและพัฒนาการสมวัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครอง
           7. เร่งรัดจัดทำประชาคม เพื่อเสนอโครงการป้องกันน้ำท่วมถนนพัง และพัฒนาถนนทุกเส้นทางให้เป็นเส้นทางสัญจรและคมนาคมของประชาชนในเขตตำบลพันชนะ
          8. ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมสถานที่ออกกำลังกายและภูมิทัศน์สวนสาธารณะ ในเขตตำบลพันชนะ
          9. ส่งเสริมด้านการเกษตร แบบครบวงจร รวมทั้งจัดหาช่องทางการจำหน่ายสินค้าและผลิตของประชาชนในพื้นที่ทั้งหมดนี้เป็นภารกิจเร่งด่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะที่กระผมจะเร่งรัดดำเนินการ เพื่อให้คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวตำบลพันชนะดีขึ้นให้เห็นถึงการ เปลี่ยนแปลง“พันชนะต้อง เปลี่ยนแปลง” คงไม่ไกลเกินกว่าที่จะเป็นไปไม่ได้ กระผมต้องขอขอบคุณทุกๆท่านที่ให้กำลังใจ และสนับสนุนกระผม ได้เข้ามารับใช้พ่อ แม่ พี่ น้อง ชาวตำบลพันชนะ กระผมจะทำหน้าที่อย่างสุดความสามารถเพื่อนำชาวตำบลพันชนะไปสู่เป้าหมาย การพัฒนา เชิงรุกเข้าถึงชุมชน

ขอขอบคุณ


(นายจเร  เสขุนทด)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 3584129 คน ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน