โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
E-Service บริการประชาชน
ร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.punchana.go.th
 
 
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางเคพซีลปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.232.01 สายแยกถนนกำลังเอก - บ้านหนองพลวงไปบ้านโนนสง่าสามัคคี หมู่ที่ 13-11 ตำบลพันชนะ จำนวน 5 ช่วง กว้าง 6-7 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.05เมตร หร     ประกาศกำหนดวันประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล     การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล      
 
 
 

 

 การติดตามการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ Re-X-Rey โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา...

วันที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. สภาเด็กและเยาวชนตำบลพันชนะ จัดกิจกรรมโครงการวัยเรียน...วัยใส ขับขี่ปลอดภัย รู้วินัยจราจร ประจำปี 2566...

วันพุธที่ 20 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้กับเกษตรกรในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร (มันสำปะหลัง)...

โครงการสภาเด็กและเยาวชนตำบลพันชนะ อบรมเครือข่ายเยาวชนและทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทักษะชีวิต 12 กย.66 ณ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก ต.คลองไผ่ อ.สี้คิ้ว...


การติดตามการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ Re-X-Rey โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา...

วันที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. สภาเด็กและเยาวชนตำบลพันชนะ จัดกิจกรรมโครงการวัยเรียน...วัยใส ขับขี่ปลอดภัย รู้วินัยจราจร ประจำปี 2566...

วันพุธที่ 20 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้กับเกษตรกรในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร (มันสำปะหลัง)...

โครงการสภาเด็กและเยาวชนตำบลพันชนะ อบรมเครือข่ายเยาวชนและทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทักษะชีวิต 12 กย.66 ณ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก ต.คลองไผ่ อ.สี้คิ้ว...

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. ชมรมผู้พิการตำบลพันชนะ โดย กองสวัสดิการสังคม จัดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้ผู้พิการ ผู้ดูแลคนพิการ ผู้ดูแลผู้ป่วยเรื้อรังและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2566...

วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2566...

วันที่ 26 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. สภาเด็กและเยาวชนตำบลพันชนะ จัดกิจกรรมโครงการเด็กและเยาวชนตำบล ใส่ใจสุขภาพด้วยการออกกำลังกายไลน์แดนซ์ ประจำปี 2566...

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. ชมรมผู้สูงอายุตำบลพันชนะ โดย กองสวัสดิการสังคม จัดกิจกรรมโครงการผู้สูงอายุ สุขใจ สูงวัย อย่างมีคุณค่า ประจำปี 2566...

 

 
 
14 พ.ค. 2567 ประกาศกำหนดวันประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล
14 พ.ค. 2567 การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล
25 เม.ย. 2567 No Gift Policy องค์การบริหารส่วงตำบลพันชนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
25 เม.ย. 2567 รายงานผลการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรร...
2 ม.ค. 2567 คำสั่งแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ
15 พ.ค. 2567 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางเคพซีลปูผิวจรา...
8 พ.ค. 2567 ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางเคพซีล ...
8 พ.ค. 2567 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางเคพซีล ปูผิ...
1 พ.ค. 2567 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
1 พ.ค. 2567 ประกาศราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างถนนยกระดับคันดินผิวจราจรหินคลุก จา...
Loading...
 
 
ข้อมูลทั่วไป
 
สารจากนายกอบต.
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาอบต.
พนักงานส่วนอบต.
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
ประกาศราคากลาง

 

ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กองทุน สปสช. อบต.
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
คู่มือประชาชน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ระเบียบ/กฏหมาย
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง

 

 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2562
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2563
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2564
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2565
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2566
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2567
 
   

 

 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 3584072 คน ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน