โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
E-Service บริการประชาชน
ร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.punchana.go.th
 
 
  ประกาศราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างถนนยกระดับคันดินผิวจราจรหินคลุก จากบ้านนายอุทัย เชาว์ขุนทด ถึงบ้านวะระเวียง (บ้านโป่งกระสัง หมู่ที่ 7)     ประกาศราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ จากบ้านนายทองพูน พรมวิโรจน์ ถึงบ้านนายทอง กิ่งค้างพลู (บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 6)     ประกาศราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก จากหลังศาลพระเจ้าตากสินมาหาราช-ทุ่งนาแค (บ้านพันชนะ หมู่ที่ 1)      
 
 
 

 

 การติดตามการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ Re-X-Rey โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา...

วันที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. สภาเด็กและเยาวชนตำบลพันชนะ จัดกิจกรรมโครงการวัยเรียน...วัยใส ขับขี่ปลอดภัย รู้วินัยจราจร ประจำปี 2566...

วันพุธที่ 20 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้กับเกษตรกรในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร (มันสำปะหลัง)...

โครงการสภาเด็กและเยาวชนตำบลพันชนะ อบรมเครือข่ายเยาวชนและทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทักษะชีวิต 12 กย.66 ณ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก ต.คลองไผ่ อ.สี้คิ้ว...


การติดตามการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ Re-X-Rey โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา...

วันที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. สภาเด็กและเยาวชนตำบลพันชนะ จัดกิจกรรมโครงการวัยเรียน...วัยใส ขับขี่ปลอดภัย รู้วินัยจราจร ประจำปี 2566...

วันพุธที่ 20 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้กับเกษตรกรในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร (มันสำปะหลัง)...

โครงการสภาเด็กและเยาวชนตำบลพันชนะ อบรมเครือข่ายเยาวชนและทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทักษะชีวิต 12 กย.66 ณ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก ต.คลองไผ่ อ.สี้คิ้ว...

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. ชมรมผู้พิการตำบลพันชนะ โดย กองสวัสดิการสังคม จัดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้ผู้พิการ ผู้ดูแลคนพิการ ผู้ดูแลผู้ป่วยเรื้อรังและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2566...

วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2566...

วันที่ 26 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. สภาเด็กและเยาวชนตำบลพันชนะ จัดกิจกรรมโครงการเด็กและเยาวชนตำบล ใส่ใจสุขภาพด้วยการออกกำลังกายไลน์แดนซ์ ประจำปี 2566...

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. ชมรมผู้สูงอายุตำบลพันชนะ โดย กองสวัสดิการสังคม จัดกิจกรรมโครงการผู้สูงอายุ สุขใจ สูงวัย อย่างมีคุณค่า ประจำปี 2566...

 

 
 
2 ม.ค. 2567 คำสั่งแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ
2 ม.ค. 2567 คำสั่งแต่งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ
25 ธ.ค. 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ เรื่องนโยบายการไม่รับของขวัญและขอ...
25 ธ.ค. 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและขอ...
25 ธ.ค. 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ เรื่องนโยบายการไม่รับของขวัญและขอ...
30 ม.ค. 2567 ประกาศราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างถนนยกระดับคันดินผิวจราจรหินคลุก จา...
29 ม.ค. 2567 ประกาศราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ จากบ้านนายทองพูน พรมวิ...
18 ม.ค. 2567 ประกาศราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก จากหลังศาลพระเจ...
10 ม.ค. 2567 ประกาศราคากลางจ้างจัดทำตรายาง กองคลัง
3 ม.ค. 2567 ประกาศราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายสว่...
Loading...
 
 
ข้อมูลทั่วไป
 
สารจากนายกอบต.
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาอบต.
พนักงานส่วนอบต.
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
ประกาศราคากลาง

 

ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กองทุน สปสช. อบต.
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
คู่มือประชาชน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ระเบียบ/กฏหมาย
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง

 

 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2562
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2563
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2564
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2565
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2566
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2567
 
   

 

 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 3560844 คน ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน