หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.punchana.go.th
 
 สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

1.  ด้านกายภาพ

1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ  ตั้งอยู่  เลขที่  ๙๙  ถนนกำลังเอก  หมู่ที่  ๓  บ้านหนองพลวง  ตำบลพันชนะ  อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา  

ตำบลพันชนะเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา  ห่างจากจังหวัดนครราชสีมา           ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ระยะทาง  ๖๗  กิโลเมตร  ห่างจากอำเภอด่านขุนทด  ประมาณ  ๑๑  กิโลเมตร  ห่างจากกรุงเทพมหานคร  ๒๖๔  กิโลเมตร  มีขนาดพื้นที่ประมาณ  ๘๙.๒๗๗ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๕๖,๔๗๕ ไร่     และมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ ดังนี้ คือ

ทิศเหนือ  ติดต่อกับ ตำบลหนองกราด และตำบลกุดพิมาน

ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลบ้านเก่า

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ด่านขุนทดและตำบลหนองบัวตะเกียด

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอเทพารักษ์

1.2  ลักษณะภูมิประเทศ

  ลักษณะพื้นที่ของตำบลพันชนะ  เป็นพื้นที่ราบ  ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทรายและมีความเค็มของดินสูง  และเป็นปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไข แนะแนวทางให้เกษตรกรปลูกพืชที่เหมาะกับสภาพดินแทนที่จะปลูกพืชซ้ำ ๆ กัน        เป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาดินเสื่อมสภาพ  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทำไร่ เช่น  ไร่มันสำปะหลัง  ไร่อ้อย  ไร่ข้าวโพด  เป็นต้น  และเป็นที่นาบางส่วน 

1.3  ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื้น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังนี้

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศร้อนและแห้งแล้ง       แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บางครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง ๓๕ – ๓๙.๙ องศาเซลเซียส  ร้อนจัด           มีอุณหภูมิประมาณ  ๔๐  องศาเซลเซียสขึ้นไป

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม  แต่อาจเกิด   “ฝนทิ้งช่วง” ซึ่งอาจนานประมาณ ๑ – ๒ สัปดาห์ หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีปริมาณฝนน้อยนานนับเดือน      ในเดือนกรกฎาคม มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ  1๐๐  มิลลิเมตร  

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนานราว ๑ - ๒ สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด  ประมาณ  ๑๕ องศา 

1.4  ลักษณะของดิน

ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทรายประมาณ  ๗๕% ดินลูกรังประมาณ ๑๕ % และดินเหนียวประมาณ ๑๐ %

2. ด้านการเมือง/การปกครอง

2.1 เขตการปกครอง

เขตปกครอง  ตำบลพันชนะ  แบ่งการปกครองออกเป็น  ๑๑  หมู่บ้าน  ดังนี้คือ

 

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน

สมาชิก อบต.

บ้านพันชนะ

นายชัยวัฒน์ ชูช่วย

นายฤทธี  คูณขุนทด

บ้านดอน

นายสมอ  พืบขุนทด

นายปรีชา  พาขุนทด

บ้านหนองพลวง

นายจรัญ  ชอมขุนทด

นางอรองค์  ช่วยณรงค์

บ้านมาบกราด

นายพงศกร  พาขุนทด

นายมนตรี  เกวขุนทด

บ้านมาบกระสัง

นายสมยศ  ชาญนอก (กำนัน)

นายปล้อง  กินขุนทด

บ้านโนนสง่า

นายอำนวย  ดีมะลัง

นายปลอด ปลั่งกลาง

บ้านโป่งกระสัง

นายประภาส  เทิ่งขุนทด

นายนิพัทน์  มายขุนทด

บ้านหนองมะค่า

นายชลอ  กุมขุนทด

นางกองแก้ว  หาญณรงค์

บ้านวะระเวียง

นายเดช  กะสันเทียะ

นายสมหวังว  เบิกขุนทด

๑๐

บ้านพลกรังน้อย

นายวีระ  ถนอมพลกรัง

นายพิสิทธิ์ ชำนาญพุดซา

๑๑

บ้านโนนสง่าสามัคคี

นายไพโรจน์  อินศร

นางวงเดือน  พบขุนทด

๒.๒ การเลือกตั้ง

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งครั้งล่าสุด (ข้อมูลเมื่อวันที่  28  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕65)  

  -  จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ 5,088     คน

-  จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 4,034  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๗9.28  

-  จำนวนบัตรดี 3,778  ใบ คิดเป็นร้อยละ 93.65

-  จำนวนบัตรเสีย 195 ใบ คิดเป็นร้อยละ 4.83

-  จำนวนบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 61 ใบ คิดเป็นร้อยละ 1.61

๓. ประชากร

๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

ตารางแสดงจำนวนประชากรจำแนกตามหมู่บ้าน

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนครัวเรือน

จำนวนประชากร

ชาย

หญิง

รวม

พันชนะ

298

399

399

798

ดอน

287

405

431

836

หนองพลวง

345

599

557

1,116

มาบกราด

259

436

425

861

มาบกระสัง

148

257

228

485

โนนสง่า

193

325

316

641

โป่งกระสัง

155

231

258

489

หนองมะค่า

112

143

152

295

วะระเวียง

83

166

178

344

๑๐

พลกรังน้อย

58

109

91

200

๑๑

โนนสง่าสามัคคี

121

222

242

464

รวม

2,059

3,252

3,277

6,529

***หมายเหตุ  ข้อมูลจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ สำนักทะเบียนอำเภอด่านขุนทด ณ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2564 

๓.๒ ช่วงอายุและจำนวนประชากร

รายการ

ชาย

หญิง

รวม

จำนวนประชากรอายุต่ำกว่า 18 ปี

702

673

1,375

จำนวนประชากรอายุ 18-60 ปี

2,057

2,038

4,095

จำนวนประชากรอายุมากกว่า 60 ปี

469

561

1,059

รวม

3,257

3,272

6,529

 

 

 

 

 

 

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 3594657 คน ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน