หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.punchana.go.th
 
 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  9 มิ.ย. 2566    กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 51
  15 พ.ค. 2566    ประกาศ ก.ท.จ.นม.เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศลบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (แบับที่ 2)พ.ศ.2566 54
  8 พ.ค. 2566    ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา 51
  26 ม.ค. 2566    คู่มือประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2566 60
  3 ต.ค. 2565    ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ.2558 47
  3 ต.ค. 2565    หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนและลงโทษทางวินัย 54
  3 ต.ค. 2565    หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ออกจากราชการ พ.ศ.2558 57
  3 ต.ค. 2565    ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนและการลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2562 51
  3 ต.ค. 2565    คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง 58
  3 ต.ค. 2565    คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง 51

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 3560832 คน ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน