หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.punchana.go.th
 
 อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติ
สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้เพื่อให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ที่จะเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยสามารถกำหนดแบ่งภารกิจได้ เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกกำหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542   ดังนี้

 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
 2. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก (มาตรา 67 (1))
 3. ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา 68(1))
 4. ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (มาตรา 68(2))
 5. ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ  (มาตรา 68 (3))
 6. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ (มาตรา 16(4))
 7. การสาธารณูปการ (มาตรา 16(5))
 8. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
 9.  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา 67(6))
 10. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67(3))
 11. ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ (มาตรา 68 (4))
 12. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส (มาตรา 16 (10))
 13. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
  (มาตรา 16 (2))
 14. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา 16 (5))
 15. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล
  (มาตรา 16 (19))
 16.  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจ

ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

 1. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67(4))
 2. การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (มาตรา 68(8)
 3. การผังเมือง (มาตรา 68(13))
 4. จัดให้มีที่จอดรถ (มาตรา 16(3))
 5. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา 16(17))
 6. การควบคุมอาคาร (มาตรา 16(28))
 7.  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจ

ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

 1. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68(6)
 2. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (มาตรา 68(5))
 3. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68(7))
 4. ให้มีตลาด (มาตรา 68(10))
 5. การท่องเที่ยว (มาตรา 68(12))
 6. กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ (มาตรา 68(11))
 7. การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16(6))
 8. การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 16(7))
 9.  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
 10. คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  (มาตรา 67(7))
 11. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (มาตรา 67(2))
 12. การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (มาตรา 17 (12))
 13.  ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจ

ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

 1. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (มาตรา 67(8)
 2. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา 67(5))
 3. การจัดการศึกษา (มาตรา 16(9))
 4. การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น(มาตรา 17(18))
 5. ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

 1. สนับสนุนสภาตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น (มาตรา 45(3))
 2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร (มาตรา 67(9))
 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการป้องกัน
  (มาตรา 16(16))
 4. การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มาตรา 17(3))
 5. การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น (มาตรา 17(16))

ภารกิจทั้ง  7  ด้าน ตามที่กฎหมายกำหนดให้อำนาจองค์การบริหารส่วนตำบล สามารถ
จะแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ประกอบด้วยการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบล จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล   นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นสำคัญ

6.ภารกิจหลักและภารกิจรองที่ องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ จะดำเนินการ มีดังนี้

6.1 ภารกิจหลัก

6.1.1 ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

 1. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 2. ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
 3. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 4. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
 5. ด้านการส่งเสริมการศึกษา
 6. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 7. ภารกิจรอง

6.2.1การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี

6.2.2การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ

6.2.3การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร

6.2.4ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน

 

 

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 3594666 คน ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน