หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.punchana.go.th
 
 สภาพทางเศรษฐกิจ

ระบบเศรษฐกิจ

6.1 การเกษตร

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  รองลงมาคือ  อาชีพรับจ้างและค้าขาย  การทำเกษตรกรรม  ได้แก่  การทำไร่ต่างๆ  เช่น ไร่มันสำปะหลัง ไร่อ้อย  ไร่ข้าวโพด

6.2 การประมง

(ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะไม่มีการประมง)

6.3 การปศุศัตว์

-  เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น  การเลี้ยงไก่  เป็ด  โค  สุกร  กระบือ   ฯลฯ

6.4 การบริการ

มีร้านบริการทำผม เสริมสวย ในพื้นที่ มีอยู่ที่ หมู่ที่ 1,3,4และหมู่ที่ 6 

มีรีสอร์ท ในพื้นที่ จำนวน 1 แห่ง

มีโรงสีข้าวขนาดเล็ก ในพื้นที่ มีอยู่ที่หมู่ที่ 1,3,4และ หมู่ที่ 5

6.5 การท่องเที่ยว

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะไม่มีแหล่งท่องเที่ยว  แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในชุมชน  เช่น ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช การจัดงานประเพณีต่างๆ  

6.6 อุตสาหกรรม

-  ลานมัน   จำนวน   6   แห่ง

-  ลานข้าวโพด จำนวน 5 แห่ง

                  (มีคนงานต่ำกว่า  ๑๐  คน  หรือมีทรัพย์สินถาวรที่เกิน  ๑  ล้านบาท)

6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

มีกลุ่มอาชีพ  จำนวน  3  กลุ่ม

1. กลุ่มทอเสื่อกก

1. กลุ่มพริกแกง

1.  กลุ่มพวงหรีดดอกไม้จันทน์

6.8 แรงงาน

ประชากรของตำบลพันชนะผู้ที่ประกอบอาชีพรับจ้าง ส่วนใหญ่จะไปทำงานในโรงงานต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในตัวอำเภอด่านขุนทด เขตอุตสาหกรรมสุรนารีในอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  อีกส่วนใหญ่จะเข้าไปทำงานในกรุงเทพมหานคร  และตามจังหวัดที่เป็นเขตอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น  จังหวัดสมุทรปราการ  สมุทรสาคร  ปทุมธานี  สระบุรี  เป็นต้น

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 3560788 คน ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน