หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.punchana.go.th
 
 สำนักปลัด
 
 

 


   
  นายวิทิต  โสภา  
 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด

 

นางอรัญญา อุตรวงษ์ นางสุภาพร มีทรัพย์ จ่าอากาศโทนิชคุณ ชาขุนทด
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
 
นางใบชา เพียวิเศษ   นางสาววงเดือน  กมขุนทด
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายจำนงค์ ปลั่งกลาง นายสมพงษ์ หาญณรงค์ - ว่าง -
พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ ภารโรง

 
นางสาวสำรวย ชิขุนทด นายสมชาย  เพียรขุนทด  
คนงาน ยาม  

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 3584098 คน ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน