หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.punchana.go.th
 
 กองคลัง
 
 

 


   
  นายสมส่วน ดุมขุนทด   
 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

 

ว่าง  นางสาวหยาดพิรุณ หงษ์ขุนทด   นางสาวปฐมาวดี  ทองสุข
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปก/ชก   นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ   เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
   
  นางสาวจิรัชยา  แดขุนทด  
 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 (ลูกจ้างประจำ)

 

นางสาวโสภา  เชื้อขุนทด นายสยาม  โชมขุนทด   นางสาวปวีณา พาขุนทด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
     
     
     

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 3584068 คน ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน